Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Giảng sư: Đại Đức Thích Minh Nhãn(NB) 406 lượt xem

Cùng giảng sư

Khóa Tu Một Ngày An Lạc