Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

STT Tiêu đề Thao tác
1 0201- Kinh đoạn tận ái phần 1 - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
2 0200- Mười kiết sử phần 2- -TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
3 0199- Mười kiết sử phần 1 -TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
4 0198 Kinh DHANAJANI TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
5 0197- Kinh DHANA JANI phần 1- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
6 0196- Tứ niệm xứ quán thọ Phần 2 - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
7 0195- Tứ niệm xứ quán thọ Phần 1- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
8 0194.2 - Tứ niệm xứ (quán tâm) - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
9 0194.1- Tứ niệm xứ( quán tâm) - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
10 0193.2.- Tứ niệm xứ( quán pháp) - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
11 0193.1 - Tứ niệm xứ( quán pháp} - TT.T.Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
12 0192.2. Kinh Sa môn quả - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
13 0192.1- Kinh môn sa môn quả- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
14 0191.2- Kinh kệ túc- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
15 0191.1 - Kinh kệ túc .TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
16 0190.2- Chớ có tin - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
17 0190.1- Chớ có tin- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
18 0189.2- Lời cảm hứng - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
19 0189.1- Lời cảm hứng- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
20 0188.2- Phẩm hoa - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
21 0188.1- Phẩm hoa - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
22 0187.2- Người cày ruộng- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
23 0187.1- Người cày ruộng - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
24 0186.2- Trí tuệ và đức hạnh - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
25 0186.1- Trí tuệ và đức hạnh - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
26 0185.2- Tùy phiền não - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
27 0185.1 -Tùy phiền não - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
28 0184.2- Người sống một mình - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
29 0184.1- Người sống một mình- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
30 0183.2 Kinh MADHURA - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
31 0183.1- Kimh MADHURA - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
32 0182.2- Giáo dục - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
33 0182.1- Giáo dục - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
34 0181.2- Tự do và đạo đức - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
35 0181.1-Tự do và đạo đức - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
36 0180.2- Ý nghia hạnh phúc - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
37 0180.1 - Ý nghia hạnh phúc - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
38 0179- Kinh tế phần 4 - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
39 0178- Kinh tế phần 3- Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
40 0177- Kinh tế phần 2 - Thích Chân Quang - .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
41 0176- Kinh tế phần 1 - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
42 0175.2- Việc làm từ thiện - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
43 0175.1- Việc làm từ thiện - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
44 0174.2- Đất nước quê hương - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
45 0174.1- Ðất nước quê hương - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
46 0173- Sức khỏe và bệnh tật - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
47 0172.2- Sức mạnh và lẽ phải - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
48 0172.1- Sức mạnh và lẽ phải - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
49 0171.1- Điều thế giới còn thiếu - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
50 0170.2- Nghịch lý thời đại - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
51 0170.1- Nghịch lý thời đai - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
52 0169.2- Thiện căn - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
53 0169.1- Thiện căn - Thích Chân Quang - .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
54 0168.2- Bốn việc có ý nghĩa - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
55 0168.1- Bốn việc có ý nghĩa - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
56 0167- Khổ đế - phần 4- Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
57 0166- Khổ đế -phần 3 - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
58 0165- Khổ đế -phần 2 - Thích Chân Quang -.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
59 0164- Khổ đế- phần 1 - Thích Chân Quang -.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
60 0163.2 - Tập đế- (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
61 0163.1 - Tập đế (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
62 0162- Diệt đế phần 4 - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
63 0161- Diệt đế phần 3 - Thích Chân Quang -.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
64 0160- Diệt đế phần 2 - Thích Chân Quang - .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
65 0159- Diệt đế phần 1 - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
66 0158.2- Đạo đế (chánh kiến) (phần B) - Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
67 0158.1- Đạo đế - (chánh kiến) (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
68 0157.2- Đạo đế (chánh tư duy) (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
69 0157.1- Ðạo đế (chánh tư duy) (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
70 0156.2- Đạo đế ( chánh niệm)- Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
71 0156.1- Đạo đế (chánh niệm ) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
72 0155.2- Chánh nghiệp - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
73 0155.1- Chánh nghiệp - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
74 0154.2- Chánh mạng - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
75 0154.1- Chánh mạng - TT. Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
76 0153.2- Chánh tính tấn - TT. Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
77 0153.1 Chánh tinh tấn - TT. Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
78 0152.2- Chánh niệm - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
79 0152.1 - Chánh niệm - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
80 0151- Chánh định Phẫn 4 - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
81 0150- Chánh định phần 3 - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
82 0149- Chánh định phần 2 - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
83 0148 - Chánh định phần 1 - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
84 0147.2- Thử thách - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
85 0147.1 - Thử thách - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
86 0146.2- Yên tâm - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
87 0146.1- Yên tâm- TT. Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
88 0145.2- Tình yêu đạo pháp - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
89 0145.1- Tình yêu đạo pháp- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
90 0144.2- Dũng lực- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
91 0144.1- Dũng lực - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
92 0143.1- Cúng dường - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
93 0142.2- Sử dụng năng lực- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
94 0142.1- Sử dụng năng lực - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
95 0141.2- Đạo phật xuất hiện - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
96 0141.1- Đạo phật xuất hiện - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
97 0140.2- Độc cư và khổ hạnh - TT.Thích C hân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
98 0140.1- Độc cư và khổ hạnh - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
99 0139.1- Sự nghiệp đời người - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
100 0138- Người tin nhân quả D - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
101 0136- Người tin nhân quả Phần B- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
102 0136- Người tin nhân quả Phần B- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
103 0135- Người tin nhân quả Phần A- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
104 0134.2- Sự dao động của tâm-TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
105 0134.1- Sự dao động của tâm - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
106 0133.2- Đạo là gì- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
107 0133.1- Đạo là gì- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
108 0132.2- Đạo hiếu- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
109 0132.1 -Đạo hiếu - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
110 0131.2- Chúng sanh cang cường - TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
111 0131.1- Chúng sanh cang cường-TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
112 0130.2- Âm siêu dương thới- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
113 0130.1- Âm siêu dương thới- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
114 0129- Câu hỏi kim cang - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
115 0128.2- Kinh kim cang 20 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
116 0127.2- Kinh kim cang 19 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
117 0127.1- Kinh kim cang 19 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
118 0126.2- Kinh kim cang 18 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
119 0126.1- Kinh kim cang 18 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
120 0125.2- Kinh kim cang 17 (phần B) - Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
121 0125.1- Kinh kim cang 17 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
122 0124.2- Kinh kim cang 16 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
123 0123.2- Kinh kim cang 15 (phần B) - Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
124 0123.1- Kinh kim cang 15 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
125 0122.2- Kinh kim cang 14 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
126 0122.1- Kinh kim cang 14 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
127 0121.2- Kinh kim cang 13 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
128 0121.1- Kinh kim cang 13 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
129 0120.2- Kinh kim cang 12 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
130 0120.1- Kinh kim cang 12 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
131 0119.2- Kinh kim cang 11 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
132 0119.1- Kinh kim cang 11 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
133 0118.2- Kinh kim cang 10 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
134 0117.2- Kinh kim cang 9 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
135 0117.1- Kinh kim cang 9 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
136 0116.2- Kinh kim cang 8 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
137 0116.1-Kinh kim cang 8 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
138 0115.2- Kinh kim cang 7 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
139 0115.1- Kinh kim cang 7 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
140 0114.2- Kinh kim cang 6 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
141 0114.1- Kinh kim cang 6 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
142 0113.1- Kinh kim cang 5 (phần A) - Thích Chân Quang - .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
143 0112-1- Kinh kim cang 4 (phấn A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
144 0112.2- Kinh kim cang 4 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
145 0111.2- Kinh kim cang 3 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
146 0111.1- Kinh kim cang 3 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
147 0110.2- Kinh kim cang 2 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
148 0110.2- Kinh kim cang 2 (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
149 0110.1- Kinh kim cang 2 (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
150 0109.2- Kinh kim cang 1 (phẦn B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
151 0109.1- Kinh kim cang 1 (phẦn A) - Thích Chân Quang - .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
152 0108.2 - Trụ trì thời hiện đại- B -TT.Thích Chân Quang_.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
153 0108.1 - Trụ trì thời hiện đại_A- TT Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
154 0107 - Trụ trì thời hiện đại p2-a -TT. Thích Chân Quang__.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
155 0106.2- - Hiện tại __B_- TT. Thích Chân Quang_S.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
156 0106.1 - Hiện tại__A_- TT.Thích Chân Quang_.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
157 0105.2- Ý kiến_B__- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
158 0105.1- Ý kiến_A_TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
159 0104.2- Tăng bảo _B__TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
160 0104.1 - Tăng bảo_A__TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
161 0103.2 - Tri khách_B__TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
162 0103.1- Tri khách_A__TT,Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
163 0102.2- Tăng là ruộng phước_B__TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
164 0102.1-Tăng là ruộng phước_A__TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
165 0101.1- - Lý tưởng và thực hiện__a - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
166 0100.2- Hợp tác b - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
167 0100.1- Hợp tác_a__-TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
168 0099.2- Dựng xây Phật quốc_b_-TT.Thích Chân Quang_.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
169 0099.1- Dựng xây Phật quốc_a__TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
170 0098.2- Người trụ trì với cái nhìn lớn b- TT.Thích Chân Quang_.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
171 0098.1- Người trụ trì với cái nhìn lớn .a_ TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
172 0097- Người trụ trì với _sinh hoạt_phong_phú .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
173 0096.2- Tài chánh_b__TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
174 0096.1- Tài chánh_a__TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
175 0095.2- Thanh thiếu niên Phật tử b- TT.Thích Chân Quang_.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
176 0095.1- Thanh thiếu niên Phật tử a_- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
177 0094.2- Ngũ căn ngũ lực_b___TT.T.hích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
178 0094.1- Ngũ căn ngũ lực _a__TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
179 0093.2- Lửa - b_TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
180 0093.1- Lửa - a__TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
181 0092.2- Phẩ-m tưa (phầ-n B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
182 0091.2- Phẩm phương tiện(phần B) - Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
183 0091.1- Phẩm phương tiện (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
184 0090.2- Phẩm thí dụ (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
185 0090.1- Phẩm thí dụ (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
186 0089.2- Phẩm tin giải (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
187 0089.1- Phẩm tin giải (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
188 0088.2- Phẩm dược thảo dụ- (phầnn B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
189 0088.1 - Phẩm dược thảo dụ- (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
190 0087.2- Phẩm thọ ký (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
191 0087.1- Phẩm thọ ký (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
192 0086.2- Phẩm hóa thành dụ (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
193 0086.1- Phẩm hóa thành dụ- (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
194 0085.2- Phẩm thọ học_ vô học nhơn ký (phần B) - Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
195 0085.1- Phẩm thọ học_ vô học nhơn ký (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
196 0084.2- Phẩm Pháp Sư (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
197 0084.1- Phẩm Pháp Sư (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
198 0083.2- Phẩm hiện bửu tháp (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
199 0083.1- Phẩm hiện bửu tháp (phần A) - Thích Chân Quang -.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
200 0082.2- Phẩm Bồ Ðề Ðạtt Ma (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
201 0082.1- Phẩm Bồ Ðề Ðạt Ma (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
202 0081.2- Phẩm trì (phần B) - Thích Chân Quang -.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
203 0081.1- Phẩm trì (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
204 0080.2- Phẩm an lạc c hạnh (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
205 0080.1 - Phẩm an lạc hạnh (phàn A) - Thích Chân Quang - .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
206 0079.2- Phảm tùng địa dũng xuất (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
207 0079.1- Phẩm tùng địa dũng xuất (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
208 0078.2- Phẩm Như Lai thọ ký (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
209 0078.1- Phảm Như Lai thọ ký (phần A) - Thích Chân Quang - .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
210 0077.2- Phẩm phân biệt công đức (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
211 0077.1- Phẩm phân biệt công đức (phàn A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
212 0076.2- Phẩm Pháp sư công đức (phần B) - Thích Chân Quang .Net.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
213 0076.1- Phẩm Pháp sư công đức (phấn A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
214 0075.2- Phẩm thường bắt khinh Bồ Tát (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
215 0075.1 - Phảm Thường bắt khinh Bồ Tát (ph-n A) - Thích Chân Quangt.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
216 0074.2- Phẩm Như Lai thần lực (phần B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
217 0074.1- Phẩm Như Lai thần lực(phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
218 0073.2-Phẩm Dược Vuong Bồ tát bổn sư (phần B) - Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
219 0073.1- Phẩm Dược Vuong Bồ Tát bổn sư (phần A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
220 0072- Trì giới và nhẩn nhục (ph-n A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
221 0071.2- Thiền định (B) - Thích Chân Quang - .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
222 0071.1 - Thiền định (A) - Thích Chân Quang -t.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
223 0070.2 - Cuộc sống có ý nghia (B) - Thích Chân Quang -.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
224 0070.1- Cuộc sốnng có ý nghia (A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
225 0069.2- Tình thuong (B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
226 0069.1 - Tình thuong (A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
227 0068- Bậc ứng cúng- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
228 0067- Cầu an đầu năm-TT. Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
229 0066.2 - Phật ở trong tâm_-TT. Thích Chân Quang2.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
230 0066.1-Phật trong tâm- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
231 0065.2- Chia sẽ kinh nghiệm thuyết giảng- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
232 0065.1 - Chia sẽ kinh nghiệm thuyết giảng- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
233 0064-Ta là a - TT.Thích Chân Quangi.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
234 0063- Thần thánh tối cao- TT.Thích Chân quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
235 0062- Mỗi khi con nhớ Phật TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
236 0061- Công đức của người trụ trì- TT.Thích Chân Quangì.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
237 0060.2- Con đường thiền định- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
238 0060.1- Con đường thiền định- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
239 0059- Ý nghĩa việc đi chùa- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
240 0058- Ý nghĩa chữ chánh trong bát chánh đạo- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
241 0057- điều gì thiện điều gì ác- TT.Thích Chân Quang..mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
242 0056.2- Đạo làm dân- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
243 0056.1- Đạo làm dân- TT. Thích Chân Quang-.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
244 0055.2- Đạo Phật là đạo của thiền định- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
245 0055.1- Ðạo Phật là đạo của thiền định (A) - Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
246 0054.2- Làm phước không dể- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
247 0054.1 - Làm phước không dể- TT. Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
248 0053- Mê tín đến từ đâu- TT,Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
249 0052- Quy luật tâm lý 2 Ngũ uẩn- TT. Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
250 0051.2- Quy luật tâm lý 1 - Ngũ uẩn (B) - Thích Chân Quang -.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
251 0051.1- Quy luật tâm lý 1 Ngủ uẩn (a)-TT. Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
252 0050.2- Vượt lên khổ vui B- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
253 0050.1- Vượt lên khổ vui (A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
254 0049.2- Trúc Lâm tổ sư Trần Nhân Tông (B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
255 0049.1- Trúc Lâm tổ sư Trần Nhân Tông (A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
256 0048-Văn hóa đạo đức kinh doanh- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
257 0047- Quyền lực Ngân hàng- TT. Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
258 0046- Cơ hội cho cuộc sống- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
259 0045- Sự sinh hoá vô cùng của xã hội- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
260 0044- Sự liên kết xã hội - TT,Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
261 0043.1- Ðời sống tinh thần của ngườii cao tuổi- TT Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
262 0042.2- Ở hiền gặp lành (B) - Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
263 0042.1- Ở hiền gặp lành (A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
264 0041.2- Xây dựng ngôi nhà cho mai sau (B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
265 0041.1- Xây dựng ngôi nhà cho mai sau (A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
266 0040- Thích Chân Quang - Uy Linh Của Dân Tộc.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
267 0039.2- Thích Chân Quang - Nương nhờ thần lực của Phật_2.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
268 0039.1- Thích Chân Quang - Nương nhờ thần lực của Phật.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
269 0038.2- Nhân quả sâu xa (B) - Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
270 0038.1- Nhân quả sâu xa (A) - Thích Chân Quang -.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
271 0037- TT- Thích Chân Quang - Tinh Tấn hành thiền.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
272 0036- Bát phong xuy bất động - Thích Chân Quang - .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
273 0035- TT.Thích Chân Quang - Phải đi trở lạii.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
274 0034- Thích Chân Quang - Nhu di trong suong.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
275 0033.2- Ðạo đức và triết lý kinh doanh (B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
276 0033.1- Ðạo đức và triết lý kinh doanh (A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
277 0032.2- Triet ly ve quyen luc B - Triet ly ve quyen luc B.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
278 0032.1- Triet ly ve quyen luc A - Triet ly ve quyen luc A.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
279 0031.2- Triet ly am duong B - TT Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
280 0031.1- Triet ly am duong A - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
281 0030- Lòng tôn kính Phật vô biên - Thích Chân Quang - .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
282 0029- Phục chân thiền phong- TTThích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
283 0028.2 Tu không chấp pháp môn, B TT. Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
284 0028.1 Tu không chấp pháp môn .a TTThich Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
285 0027.2- Tu thế nào cho đúng-b. TT.T Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
286 0026-Vì sao ta phải xuát gia- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
287 0025- Người có công phải biết- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
288 0024- Triết lý về sự trung dung- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
289 0023-Nhũng hệ quả hóa giải- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
290 0022- Hóa giải bùa chú bằng lòng từ bi- TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
291 0021- ước mơ và nhận thức - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
292 0020-Phía Sau Hạnh Phúc-TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
293 0019.Mai Mắn Đến Từ Đâu-TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
294 0018.2- Nghịch hạnh trong tu hành (B) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
295 0018.1- Nghịch hạnh trong tu hành (A) - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
296 0017- Lẽ sống cao đẹp ở đờii - Thích Chân Quang -.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
297 0016-Cỏ Và Lúa-TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
298 0015-Hạnh Phúc Là Khi Có Phật Trong Đời - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
299 0014.2- Ðừng làm kẻ lang thang (B) - Thích Chân Quang .Net.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
300 0014.1 --Ðừng làm kẻ lang thang (A) - Thích Chân Quang .Net.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
301 0013.2- Bản năng và lý trí.B - TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
302 0013.1- Bản năng và lý trí-A TT.Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
303 0012.2- Quy luật tâm lý 3 -Ngũ uẫn B- TT. Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
304 0012.1 -Quy luật tam lý 3 - Ngũ uẩn A.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
305 0011- Vì sao phải chánh tinh tấn- TT.Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
306 0010- Định lượng tội phước- TT. Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
307 0009-Y nghĩa sự yêu thương- TT. Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
308 0008-Tình Cảm Cao Thượng Ở Đời-Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
309 0007- Vuợt lên thân phận con nguời - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
310 0006-Tâm Tịnh Thì Độ Tịnh-Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
311 0005- Ðiều thiện hoàn hảo - Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
312 0004.Sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
313 0003- Nhìn lên nhìn xuống - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
314 0002- Thờii gian vô hình - Thích Chân Quang .mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
315 0001-Một đạo phật an lạc- Thích Chân Quang.mp3
Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang
Thuộc album: Tổng Hợp Bài Giảng TT Thích Chân Quang 3400 lượt nghe

Khóa Tu Một Ngày An Lạc