Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

STT Tiêu đề Thao tác
1 2.Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ -SCSBA-THKTBT.mp3
Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ
2 1.Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ-SCSBA-THKTBT.mp3
Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ
Thuộc album: Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ 1773 lượt nghe

Khóa Tu Một Ngày An Lạc