K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ???o.

STT Tiêu đề Thao tác
1 2.Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ -SCSBA-THKTBT.mp3
Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ
2 1.Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ-SCSBA-THKTBT.mp3
Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ
Thuộc album: Sám Cầu Siêu Báo Ân Cha Mẹ 1773 lượt nghe

Khóa Tu Một Ngày An Lạc