Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

STT Tiêu đề Thao tác
1 28.Kinh Pháp Hoa-28-PhamPhoHienBoTat28-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
2 27.Kinh Pháp Hoa-27-PhamDieuTrangNghiem27-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
3 26.Kinh Pháp Hoa-26-PhamDaLaNiThu26-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
4 25.Kinh Pháp Hoa-25-PhamQuanTheAmBoTatPhoMonThu25-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
5 24.Kinh Pháp Hoa-24-PhamDieuAmBoTatThu24-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
6 23.Kinh Pháp Hoa-23-PhamDuocVuongBoTatBanSuThu23-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
7 22.Kinh Pháp Hoa-22-PhamChucLuyThu22-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
8 21.Kinh Pháp Hoa-21-PhamNhuLaiThanLucThu21-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
9 20.Kinh Pháp Hoa-20-PhamThuongBatKhinhBoTatThu20-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
10 19.Kinh Pháp Hoa-19-PhamPhapSuCongDucThu19-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
11 18.Kinh Pháp Hoa-18-PhamTuyHyCongDucThu18-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
12 17.Kinh Pháp Hoa-17-PhamPhanBietCongDucThu17-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
13 16.Kinh Pháp Hoa-16-PhamNhuLaiThoLuongThu16-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
14 14.Kinh Pháp Hoa-14-PhamAnLacHanhThu14-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
15 13.Kinh Pháp Hoa-13-PhamTriThu13-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
16 12.Kinh Pháp Hoa-12-PhamDeBaDatDaThu12-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
17 11.Kinh Pháp Hoa-11-PhamHienBuuThapThu11-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
18 10.Kinh Pháp Hoa-10-PhamPhapSuThu10-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
19 9.Kinh Pháp Hoa-09-PhamThoHocVoHocNhanKyThu9-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
20 8.Kinh Pháp Hoa-08-PhamNguBaDeTuThoKyThu8-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
21 7.Kinh Pháp Hoa-07-PhamHoaThanhDuThu7-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
22 6.Kinh Pháp Hoa-06-PhamThoKyThu6-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
23 5.Kinh Pháp Hoa-05-PhamDuocThaoDuThu5-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
24 4.Kinh Pháp Hoa-04-PhamTinGiaiThu4-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
25 3.Kinh Pháp Hoa-03-PhamThiDuThu2-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
26 2.Kinh Pháp Hoa-02-PhamPhuongTienThuHai-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
27 1.Kinh Pháp Hoa-01-PhamTuaThuNhat-KPH-THKTBT.mp3
Kinh Pháp Hoa
Thuộc album: Kinh Pháp Hoa 1758 lượt nghe

Khóa Tu Một Ngày An Lạc