Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

STT Tiêu đề Thao tác
1 6.Kinh Vô Lượng Thọ -KVLT-THKTBT.mp3
Kinh Vô Lượng Thọ
2 5.Kinh Vô Lượng Thọ -KVLT-THKTBT.mp3
Kinh Vô Lượng Thọ
3 4.Kinh Vô Lượng Thọ -KVLT-THKTBT.mp3
Kinh Vô Lượng Thọ
4 3.Kinh Vô Lượng Thọ -KVLT-THKTBT.mp3
Kinh Vô Lượng Thọ
5 2.Kinh Vô Lượng Thọ -KVLT-THKTBT.mp3
Kinh Vô Lượng Thọ
6 1.Kinh Vô Lượng Thọ -KVLT-THKTBT.mp3
Kinh Vô Lượng Thọ
Thuộc album: Kinh Vô Lượng Thọ 1908 lượt nghe

Khóa Tu Một Ngày An Lạc