Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tháo Gỡ 3 dòng Nghiệp ĐĐ Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ (NB)

223 xem

4.Tiến Trình Tu Tập Vãng Sanh ĐĐ Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ (NB)

209 xem

3.Niệm Phật Vượt Qua Kiết Sử Và Truyền Cái ĐĐ Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ (NB)

149 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc