Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Chủ Đề: Lợi Ích Của Người Con Phật TT.Thích Minh Thành

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Minh Thành (NB)

203 xem

6.Ý Nghĩa Của Ngày Vía Quán Thế Âm TT Thích Minh Thành

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Minh Thành (NB)

189 xem

5.Chủ Đề Tu TT Thích Minh Thành

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Minh Thành (NB)

227 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc