Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Vô Thường Thích Tâm Khiết

Giảng sư: Đại Đức Thích Tâm Khiết (NB)

946 xem

11.Bố Thí ĐĐ: Thích Tâm Khiết

Giảng sư: Đại Đức Thích Tâm Khiết (NB)

708 xem

10.Đi Tìm Chốn Bình Yên ĐĐ:Thích Tâm Khiết

Giảng sư: Đại Đức Thích Tâm Khiết (NB)

791 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc