Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

12.Bốn Pháp Niệm Phật Vãng Sanh TT Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Xuân (NB)

792 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc