Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

9.Chủ Đề: Điều Phục Tâm ĐĐ: Pháp Tín

Giảng sư: Đại Đức Pháp Tín (NB)

784 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc