Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

14.Ý Nghĩa Ngày Lễ Vu Lan - Thích Trí Minh

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Minh (NB)

888 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc