Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

CHỦ ĐỀ: NIỆM PHẬT CHUYỂN MÊ KHAI NGỘ . THUYẾT GIẢNG: ĐĐ: THÍCH MINH NHÃN

Giảng sư: Đại Đức Thích Minh Nhãn(NB)

406 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc