Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

23.Tìm Hiểu Về Phật Tánh HT:Thích Giác Ánh

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Ánh (NB)

663 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc