Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

17.Bốn Cách Tu Tập Qua Lời Khai Thị Của Thiện Đạo Đại Sư NS:Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: Sư Cô Thích Nữ Như Lan (NB)

745 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc