Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

283.3 Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3 - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1622 xem

283.2 Kỳ Kiết Tập Kinh Điển (Kỳ 2) - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1980 xem

283.1 Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1 - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2037 xem

282.Tạo Dựng Công Đức - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1858 xem

281.Quà Cho Người Ra Đi - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1828 xem

280.Ý Nghĩa Tụng Kinh - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2198 xem

279.Cơ Hội Của Người Học Phật - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1838 xem

278.Kết Nối Yêu Thương - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1962 xem

277.Tôn Giả Nhiếp Ma Đằng Và Tôn Giả Trúc Pháp Lan - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1918 xem

276.Bắt Đầu Và Kết Thúc - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1892 xem

275.Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1924 xem

274.Thân Người Khó Được - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1721 xem

273.Đại lễ Vu Lan 2013 tại Viện Chuyên Tu: Một đời ru con - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

2063 xem

272.Giới Luật Trong Đạo Phật - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1743 xem

271.Lòng Người Xuất Gia - Thích Thiện Thuận

Giảng sư: Đại Đức Thích Thiện Thuận

1901 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc