Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

209.Trung Đạo - Thích Thiện Xuân

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5315 xem

574. Từng giọt Mani

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

10414 xem

573. Tuồng đời thê thảm nhất

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

7463 xem

572. Các dạng công phu tập

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

4663 xem

571. Đức Phật lịch sử và Đức Phật huyền thoại

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

4921 xem

570. Niệm phật thời mạc pháp

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5352 xem

569. Bốn bài học vĩ đại qua tứ đại động tâm

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

7867 xem

568. Tâm an thế giới

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

7367 xem

567. Biết ơn nghịch cảnh

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

10338 xem

566. Đức Phật nhập niết bàn

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5799 xem

565. Sau khi chết ta đi về đâu

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

5992 xem

564. Quan Thế Âm và 5 pháp quán

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

10845 xem

563. Linh bất linh tại ngã

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

10561 xem

562. Tịnh độ vấn đáp 11

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

9460 xem

561. Kinh diệt tận

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ

10560 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc