Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

40. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 40

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1280 xem

39. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 39

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1002 xem

38. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 38

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1061 xem

37. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 37

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1042 xem

36. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 36

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

926 xem

35. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 35

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

962 xem

34. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 34

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1040 xem

33. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 3

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

924 xem

32. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 32

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

981 xem

31. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 31

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

930 xem

30. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 30

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

989 xem

29. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 29

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1330 xem

28. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 28

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

986 xem

27. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 27

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1024 xem

26.Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 26

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1004 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc