Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

40. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 40

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1158 xem

39. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 39

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

892 xem

38. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 38

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

929 xem

37. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 37

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

915 xem

36. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 36

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

805 xem

35. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 35

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

842 xem

34. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 34

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

915 xem

33. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 3

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

794 xem

32. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 32

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

860 xem

31. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 31

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

816 xem

30. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 30

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

873 xem

29. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 29

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1231 xem

28. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 28

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

861 xem

27. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 27

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

911 xem

26.Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 26

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

891 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc