Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

40. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 40

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1167 xem

39. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 39

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

897 xem

38. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 38

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

932 xem

37. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 37

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

920 xem

36. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 36

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

813 xem

35. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 35

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

844 xem

34. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 34

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

922 xem

33. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 3

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

796 xem

32. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 32

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

866 xem

31. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 31

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

823 xem

30. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 30

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

879 xem

29. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 29

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

1231 xem

28. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 28

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

865 xem

27. Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 27

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

914 xem

26.Ánh Sáng Phật Pháp Xem Kỳ 26

Giảng sư: Ánh Sáng Phật Pháp

895 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc