Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

2. Phật Pháp Nhiệm Màu Kỳ 2 Cu si Minh Đức Diệu Tân Minh Đức Di

Giảng sư: Phật Pháp Nhiệm Màu

565 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc