K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ???o.

2. Phật Pháp Nhiệm Màu Kỳ 2 Cu si Minh Đức Diệu Tân Minh Đức Di

Giảng sư: Phật Pháp Nhiệm Màu

555 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc