Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

43.4.Con Đường Giác Ngộ Tập 4 Hết Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1417 xem

43.3.Con Đường Giác Ngộ Tập 3 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

962 xem

43.2. Con Đường Giác Ngộ Tập 2 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

853 xem

43.1. Con Đường Giác Ngộ Tập 1 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1198 xem

42.Xét Xử Tài Tình

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

954 xem

41.Thạch Sanh Lý Thông

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

957 xem

40.Sự Tích Quả Roi

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

989 xem

39.Sự Tích Dã Tràng

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

971 xem

38.Sự Tích Con Khỉ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

999 xem

37.Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1020 xem

36.Sự Tích Cây Chổi

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

990 xem

35.Nói Dối Như Cuội

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

992 xem

34.Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1195 xem

33.Miếng Trầu Kỳ Diệu

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

981 xem

32.Chiếc Áo Tàng Hình

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1056 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc