Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

159. Kinh Pháp Cú 69 Ðừng làm kẻ lang thang TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1905 xem

158. Kinh Pháp Cú 66 Những con đường TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2092 xem

157. Kinh Pháp Cú 67 Nghe chuyện trong tu hành TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1802 xem

156. Vượt lên khổ vui TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2233 xem

155. Nghiệp của thân Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

3115 xem

154. Ý nghĩa chữ Chánh trong Bát Chánh Ðạo TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1917 xem

153. Vấn đề tình dục TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2073 xem

152. Pháp Cú Thánh Và Phàm TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2785 xem

151. Triết lý âm dương TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2413 xem

150. Sự nghiêp đời người TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1941 xem

149. Quy luật tâm lý TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2149 xem

148.Nói chuyện với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Tại Chùa Phật Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1862 xem

147. Mê tín dị đoan Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2078 xem

146.Nhìn lên nhìn xuống TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2014 xem

144. Đạo đức và triết lý con đường kinh doanh TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

3020 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc