Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

159. Kinh Pháp Cú 69 Ðừng làm kẻ lang thang TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1677 xem

158. Kinh Pháp Cú 66 Những con đường TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1815 xem

157. Kinh Pháp Cú 67 Nghe chuyện trong tu hành TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1635 xem

156. Vượt lên khổ vui TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1842 xem

155. Nghiệp của thân Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2841 xem

154. Ý nghĩa chữ Chánh trong Bát Chánh Ðạo TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1675 xem

153. Vấn đề tình dục TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1780 xem

152. Pháp Cú Thánh Và Phàm TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2545 xem

151. Triết lý âm dương TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2165 xem

150. Sự nghiêp đời người TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1626 xem

149. Quy luật tâm lý TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1819 xem

148.Nói chuyện với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Tại Chùa Phật Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1553 xem

147. Mê tín dị đoan Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1760 xem

146.Nhìn lên nhìn xuống TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

1710 xem

144. Đạo đức và triết lý con đường kinh doanh TT Thích Chân Quang

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Quang

2463 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc